ข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : การแจ้งเกิดเกินกำหนด
  รายละเอียด :

การบริการ

เป้นการแจ้งเกิดเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ (15วัน) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000บาท

 

หลักฐาน

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.บัตรประชาชนของผู้แจ้ง,บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา(ถ้ามี)

3.หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล(ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการติดต่อ

1 สำเนาทะเบียนบ้าน

2 นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดี ความผิด และสอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา ให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งเกิดภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บิดามารดาไม่อาจมาให้ถ้อยคำในการสอบสวนได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด นายทะเบียนจะบันทึกสาเหตุดังกล่าวไว้และนำเสนอนายอำเภออนุมัติออกสูติบัตรต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 125 คน