ข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การฝากเงิน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขององงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน