ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณธรรมของเด็กในชุมชนตะโล๊ะเลาะ
  รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บือมัง ร่วมกับ กลุ่มมัสยิดอัลเราะมะฮ์

ได้จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณธรรมของเด็กในชุมชนตะโล๊ะเลาะ

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออกกำลังกาย

โดยกิจกรรม อบกรมให้ความรู้ กิจกรรมออกกำลังกาย

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บือมัง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน