ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 ต.ค. 2559
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ต.ค. 2559
143 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ต.ค. 2559
144 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
25 ต.ค. 2559
145 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
20 ต.ค. 2559
146 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 ต.ค. 2559
147 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.บือมัง ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 ส.ค. 2559
148 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 ส.ค. 2559
149 ประกาศคู่มืองานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 ก.ค. 2559
150 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
31 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34