ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
27 ต.ค. 2558
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
27 ต.ค. 2558
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
27 ต.ค. 2558
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 ต.ค. 2558
175 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.บือมัง ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
29 ก.ย. 2558
176 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
150
20 ส.ค. 2558
177 ประกาศคู่มืองานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
21 ก.ค. 2558
178 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
176
06 ก.ค. 2558
179 ประกาศรายชื่ื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
18 มิ.ย. 2558
180 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34