ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 ม.ค. 2564
22 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 ม.ค. 2564
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 ม.ค. 2564
24 ประกาศอบต.บือมัง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
108
19 ม.ค. 2564
25 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
19 ม.ค. 2564
26 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 พ.ย. 2563
27 ประกาศรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ต.ค. 2563
28 ประกาศการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 ต.ค. 2563
29 ประกาศรายงานผลการสำรวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ก.ย. 2563
30 รายงานผลโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34