ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 แผนการจัดหาพัสดุ อบต.บือมัง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
04 ม.ค. 2554
292 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
30 ธ.ค. 2553
293 การมอบอำนาจของนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
335
30 ธ.ค. 2553
294 แผนการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
29 ธ.ค. 2553
295 ประกาศกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
17 ธ.ค. 2553
296 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
16 ธ.ค. 2553
297 ประกาศรายชื่อผู้สูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
469
15 ธ.ค. 2553
298 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
553
15 ธ.ค. 2553
299 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
03 ธ.ค. 2553
300 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
03 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34