ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
08 เม.ย. 2563
42 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจวัคซีน
62
05 เม.ย. 2563
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 มี.ค. 2563
44 ประกาศแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 มี.ค. 2563
45 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 มี.ค. 2563
46 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 มี.ค. 2563
47 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 ก.พ. 2563
48 จดหมายข่าวที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 ก.พ. 2563
49 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ก.พ. 2563
50 ประกาศอบต.บือมัง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
168
03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34