ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
20 พ.ย. 2562
62 ประกาศการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 พ.ย. 2562
63 ประกาศใช้แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 พ.ย. 2562
64 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติและข้อห้ามการรักษาวินัยข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 พ.ย. 2562
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 ต.ค. 2562
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
91
21 ต.ค. 2562
67 รายงานผลการสำรวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 ต.ค. 2562
68 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ต.ค. 2562
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ต.ค. 2562
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34