ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 ต.ค. 2562
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ต.ค. 2562
73 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ต.ค. 2562
74 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ต.ค. 2562
75 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
175
01 ต.ค. 2562
76 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ต.ค. 2562
77 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ต.ค. 2562
78 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ต.ค. 2562
79 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองศึกษาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ต.ค. 2562
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34