ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 มิ.ย. 2562
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 มิ.ย. 2562
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การฝากเงิน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขององงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 มิ.ย. 2562
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 มิ.ย. 2562
5 การแจ้งตาย
107
18 มิ.ย. 2562
6 การแจ้งย้ายออก
108
18 มิ.ย. 2562
7 การแจ้งเกิดเกินกำหนด
104
18 เม.ย. 2562
8 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 ต.ค. 2560
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
02 ต.ค. 2560
10 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4