ระบบจองคิวเพื่อขอรับบริการออนไลน์
2021-03-19
ชื่อผู้จอง น.ส.ไซนะ แยกาจิ เบอร์โทรศัพท์ 0807025155
รายละเอียด     ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
หน่วยงานที่จะใช้บริการ :
สำนักงานปลัด(การลงทะเบียนขอรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)
กองคลัง(การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
กองช่าง(การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(2553)
 
พิมพ์