ระบบจองคิวเพื่อขอรับบริการออนไลน์
2021-03-23
ชื่อผู้จอง นางสาอีด๊ะ ดอละ เบอร์โทรศัพท์ 0810936989
รายละเอียด     ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
หน่วยงานที่จะใช้บริการ :
สำนักงานปลัด(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
กองคลัง(การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
กองช่าง(การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(2553)
 
พิมพ์